EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์                                                                                              

 

1.2  คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการข้อกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน                                                                            

 

1.3  กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์                                          

 

1.4 รายงานผลการดำเนินการ  ดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน                                              

 

1.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น   

 

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

 

  1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

 

  1.2 นโยบายผู้บริหาร

 

  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

 

  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดจั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

  1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

  1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยุ่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

 

  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

 

  1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 

  1.10 ยุทธศาสตร์ชาติโดยรวม

 

  1.11  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

  1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

 

  1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

 

  1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

 

  1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

 

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

 

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

 

5.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

 

6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

7.รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

 

  9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

 

  9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

 

  9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

 

  9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

 

  9.5 แสดงแบบ สขร.1 ปีงบ2564

 

10. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน รพ.พรหมบุรี

 

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

 

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

 

          1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

          1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

 

        1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

          1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

 

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

          1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

 

  2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

  2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564

 

  2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

  2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

 

  3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)

 

  3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

  3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

        3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1

        3.3ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2

        3.3ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 3

        3.3ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 4

 

3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

         3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS

 

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ดังนี้

       แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563

       แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563

       แสดงแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

       แสดงแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563

       แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

EB 6ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB6.1

EB6.2

EB6.3

EB7.1

EB7.2

EB7.3

EB7.3.2

EB 7.4 หลักฐานการประชุมและให้ทราบทั่วองค์กร

EB7.5

EB8

EB8.1

EB8.2

EB10.1 คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการปฏิงานหรือการให้บริการ

EB 10.2 คู่มือปฏิบัติงานทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 10.3 บันทึกข้อความ ขอรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน

EB 10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รพ.พรหมบุรี

EB 10.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ

EB11.1

EB11.2

EB11.3

EB11.5

EB14 1.บันทึกข้อความและเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB14 2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

EB14 3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

EB14 4.หลักฐานการแจ้งเวียน

EB15 1.บันทึกข้อความและเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB15 2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

EB15 3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

EB15 4.หลักฐานการแจ้งเวียน

EB 16 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

EB 17.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB 17.2 แผนปฏิบัติการตามแผนมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดทางวินัย ประจำปีงบประมาณ 2564

EB 17.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2564

EB 17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงาน ฯ ปี 2564 (1)

EB 17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงาน ฯ ปี 2564 (2)

EB 17.4  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ

EB 18.1.2 รายงานผลการกำกับติดตาม แผนป้องกันและปราบปรามฯ

EB 18.2.1 แบบฟอร์มที่ 2 รอบ 6 เดือน

EB 18.2.1 แบบฟอร์มที่ 3 รอบ 6 เดือน

EB 18.3  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ

EB19.1

 EB19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม

EB19.2

EB19.3

EB19.4

EB19.5

EB20.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและอนุญาตเผยแพร่ทางเว็บฯ

EB20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20.3 หลักฐานการแจ้งเวียน

EB20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

EB20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB 21.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการอบรมให้ความรู้ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลพรหมบุรี

EB 21.1.2 การอบรม

EB 21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

EB 21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

EB 21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้

EB 21.5 ภาพกิจกรรมอบรม

EB 21.6 แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 22.1.1 บันทึกขออนุมัติจัดตั้ง “ชมรม STRONG ”

EB 22.1.2 บันทึกข้อความ โครงการกิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้า

EB22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

EB 22.4 รายงานผลกการจัดกิจกรรม

EB22.5 ภาพกิจกรรมพรหมบุรีพอเพียง

EB 22.6 ขออนุญาตเผยแพร่ลงเว็บร.พ.+แบบฟอร์ม

EB 23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลกร ชมรม STRONG

EB 23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรม

EB 23.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมชมรม

EB 23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม

EB 23.4 กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมชมรม STRONG

EB 23.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ทางเว็บไซต์

EB 24.1 บันทึกข้อความเจตนารมคุมความทางเพศในการทำงาน

EB 24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันแการล่วงละเมินทางเพศในที่ทำงาน