(นายธีรศักดิ์  เด่นดวง)

       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน

      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

      (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลพรหมบุรี