ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

18/05/2563   ประมูลขายทอดตลาด
30/01/2563   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
22/01/2563   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด การเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพรหมบุรี
13/12/2562   ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
13/12/2562   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562
13/12/2562   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม