วิสัยทัศน์ (Vision)

 โรงพยาบาลพรหมบุรี องค์กรมีคุณภาพ ประทับใจบริการ เสริมสร้างสุขภาพชุมชน นำพาพรหมบุรีสู่เมืองสุขภาพดี เทคโนโลยีทันสมัย

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน (องค์กรมีคุณภาพ)

2. พัฒนาคุณภาพและพฤติกรรมบริการของบุคลากร (ประทับใจบริการ)

3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมของบุคลากรและประชาชน (เสริมสร้างสุขภาพชุมชน)

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน (เสริมสร้างสุขภาพชุมชน/นำพาพรหมบุรีสู่เมืองสุขภาพดี)

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ (เทคโนโลยีทันสมัย)

 

ค่านิยม

  • ซื่อสัตย์
  • จิตบริการ
  • ทำงานเป็นทีม
  • มีวินัย

นโยบายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลพรหมบุรี

1. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ให้มีพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้องโดยใช้หลัก 6 อ. (อ.อาหาร ออกกำลังกาย อโรคยา อารมณ์ อบายมุข สิ่งแวดล้อม)

2. มีการนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไปผสมผสานในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย/ญาติแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง

3. จัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย เพิ่มสมรรถนะ ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้

4. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม กับการทำงานตามหลักอาชีวะอนามัย